Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NALATENSCHAPSREGISSEUR

1.

Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen De Nalatenschapsregisseur en de opdrachtgever.

1.2

Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Nalatenschapsregisseur zijn aanvaard.

1.3

De Nalatenschapsregisseur behoudt zich het recht om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De Nalatenschapsregissuer zal haar opdrachtgever van deze wijzigingen via e-mail, dan wel de website De Nalatenschapsregisseur op de hoogte stellen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht. Als de opdrachtgever niet met de wijzigingen instemt, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst per de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden op te zeggen.

1.4

Als één of meerdere punten van deze voorwaarden door enige recht plegende instantie ongeldig worden verklaard, zullen de onderdelen rechtsgelding blijven.

1.5

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.

Overeenkomst

2.1

De overeenkomst tussen De Nalatenschapsregisseur en de opdrachtgever gaat in op de in de overeenkomst van de opdracht genoemde datum.

2.2

De Nalatenschapsregisseur behoudt zich het recht voor om een aanvraag of opdracht te weigeren.

2.3

De opdrachtgever moet een eventuele opzegging van de overeenkomst schriftelijk bekendmaken.

3.

Facturering en vergoeding

3.1

De Nalatenschapsregisseur stuurt maandelijks een factuur voor de gewerkte uren. Bij de factuur is een uren- en, indien van toepassing, een kilometerverantwoording ingesloten. Het bijhouden van de tijdsbesteding en gemaakte kilometers is de verantwoordelijkheid van De Nalatenschapsregisseur.

3.2

De opdrachtgever vergoedt reiskosten tegen € 0,28 per kilometer, tenzij anders overeengekomen.

3.3

Overige onkosten worden vergoed tegen de werkelijke kosten tegen overleg van (een kopie van) de kassabon en/of de factuur.

4.

Betalingsvoorwaarden

4.1

De opdrachtgever moet binnen 14 dagen na de factuurdatum de betaling overgemaakt

hebben op bankrekening NL57 ABNA 0610 4980 37 van De Nalatenschapsregisseur te Baarn.

4.2

Mocht het noodzakelijk blijken de factuur uit handen te geven en over te dragen aan een incassobureau dan zullen de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald. Daarnaast moet de opdrachtgever de gedeclareerde herinneringskosten en een boeterente betalen van 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum, daarbij geldt een gedeelte van een maand als volledige maand.

4.3

Als de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is De Nalatenschapsregisseur gerechtigd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

4.4

De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen van De Nalatenschapsregisseur in mindering te brengen op het door de opdrachtgever van De Nalatenschapsregisseur verschuldigde.

4.5

Alles wat de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.

Levering

5.1

De door De Nalatenschapsregisseur opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige aanlevering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door De Nalatenschapsregisseur bestelde materialen. Indien buiten schuld van De Nalatenschapsregisseur vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd als de vertraging aan de zijde van De Nalatenschapsregisseur is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

5.2

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de De Nalatenschapsregisseur, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

5.3

Als levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan De Nalatenschapsregisseur, is De Nalatenschapsregisseur gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.

Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van De Nalatenschapsregisseur onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in-en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van De Nalatenschapsregisseur of diens leveranciers.

7.

Opschorting en ontbinding

7.1

In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is De Nalatenschapsregisseur gerechtigd onmiddellijk, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat De Nalatenschapsregisseur tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

7.2

Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met De Nalatenschapsregisseur gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens De Nalatenschapsregisseur te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is De Nalatenschapsregisseur gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

7.3

In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

8.

Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

8.1

Als De Nalatenschapsregisseur gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, De Nalatenschapsregisseur vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van De Nalatenschapsregisseur op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

8.2

De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door (naam bedrijf of persoon) geleverde zaken. De Nalatenschapsregisseur blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door De Nalatenschapsregisseur geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Als de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is De Nalatenschapsregisseur gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

9.

Aansprakelijkheid

9.1

De Nalatenschapsregisseur is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: -de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van De Nalatenschapsregisseur en/of zijn leidinggevende / ondergeschikten; – De Nalatenschapsregisseur het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van De Nalatenschapsregisseur en/of zijn leidinggevende/ ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.

De Nalatenschapsregisseur zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

9.2

Niet voor vergoeding door De Nalatenschapsregisseur komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

9.3

Onjuistheden in teksten of drukwerk die door de opdrachtgever zijn gecontroleerd kan de opdrachtgever niet verhalen op De Nalatenschapsregisseur.

10.

Garantie

Door De Nalatenschapsregisseur afgegeven garanties met betrekking tot niet door De Nalatenschapsregisseur geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van De Nalatenschapsregisseur een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

11.

Klachten

11.1

Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij De Nalatenschapsregisseur per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

11.2

Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.

Bereikbaarheid

12.1

De Nalatenschapsregisseur is te bereiken op het telefoonnummer: 035-3020100. Het is altijd mogelijk om een bericht achter te laten op de voicemail.

12.2

De Nalatenschapsregisseur is ook te bereiken via e-mail: info@denalatenschapsregisseur.nl.

Baarn, 1 februari 2014